Adatkezelési tájékoztató

Sportolók nyilvántartása, kapcsolattartás, versenyengedély kiállítása, visszavonása

 A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a(z) Kaptár Sportegyesület (a
továbbiakban:
Adatkezelő) által nyújtott sportolási szolgáltatásokat igénybevevő személy (a továbbiakban:
Sportoló) vonatkozásában alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről e
Sportolót tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő azon Sportolókkal kapcsolatban végzett adatkezelésére vonatkozik, akik az
Adatkezelővel szolgáltatói viszonyban állnak, illetve versenyrendszerben, illetve versenyen való részvételre
jogosító igazolvány (versenyengedély) kiadása iránti kérelmet terjesztenek elő, illetve e versenyengedélyüket
vissza kell vonni, a Sportolókat e célból nyilván kell tartani, illetve a versenyengedéllyel kapcsolatos biztosítási
jogviszony létesítése válik szükségessé.

 1. Az Adatkezelő
  Adatkezelő neve: Kaptár Sportegyesület
  Adatkezelő elérhetősége: Budapest 1202 Nagysándor J 177
  Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Herberth Balázs, elnök
  Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége:
  postmaster@kaptar-se.hu

2.  Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának (Sportoló) figyelmét arra, hogy jogosult
megismerni és kezelni azon személyes adatait, amelyek a
kapcsolattartásra, versenyengedély kiállítása,
visszavonása, illetve e célból a Sportoló nyilvántartása, továbbá a versenyengedéllyel kapcsolatos
biztosítási jogviszony létesítése végett elengedhetetlen
. A versenyengedély kiállítása iránti kérelem
nem fogadható be, a Sportoló nyilvántartásba vétele, valamint biztosítási jogviszonyának létesítése
mindaddig nem teljesíthető, amíg a Sportoló a személyes adatainak Adatkezelő általi megismeréséhez,
kezeléséhez, továbbításához hozzájárulási nyilatkozatát meg nem adja Adatkezelőnek. Az adatkezelési
műveletet az Adatkezelő a Magyar Gyeplabda Szakszövetségen keresztül teljesíti.

3.  Az Adatkezelő hatályos adatkezelési tájékoztatóját honlapján elektronikus formában közzéteszi,
továbbá a Sportoló az Adatkezelőhöz történő csatlakozásakor és/vagy a versenyengedély kiállítása iránti
kérelem előterjesztésével egyidejűleg annak – valamint a Magyar Gyeplabda Szakszövetség adatvédelmi
szabályzata – tartalmáról és elérhetőségéről a Sportolót tájékoztatja. Amennyiben a személyes adat
jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az adatkezelési
tájékoztatót elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott
elektronikus levelezési címre.
A Magyar Gyeplabda Szakszövetség adatvédelmi szabályzata az
https://www.hockey.hu honlapon keresztül hozzáférhető.

4.  Az Adatkezelő által érintett vonatkozásában végzett adatkezelés
célja:

 1. kapcsolattartás;
 2. versenyengedély kiállítása a Magyar Gyeplabda Szakszövetségen keresztül;
 3. Sportoló nyilvántartása

jogalapja:

 1. jogi kötelezettség teljesítése (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. § (3) és 4/A §
  bekezdés);
 2. érintett hozzájárulása.

terjedelme:

A. Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezelt személyes adatok:

 1. a Sportoló neve,
 2. a Sportoló születési helye, ideje;
 3. a Sportoló képmása;
 4. a Sportoló anyja neve
  a versenyrendszer megnevezése;
 5. a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezése;
 6. a versenyengedély érvényességi ideje;
 7. a versenyengedély száma;
 8. a versenyengedély kiállításának dátuma
 9. a Sportoló állampolgársága;
 10. a sportorvosi engedély érvényességi ideje.

B. Az érintett hozzájárulása jogcímén kezelt személyes adatok:

 1. a Sportoló email címe
 2. kiskorú Sportoló esetén a törvényes képviselő neve, születési ideje, anyja neve;
 3. a sportoló képmása, róla készült videó felvétel.

5.  Az Adatkezelő jogosult a Tájékoztatóban rögzített személyes adatokat a Magyar Gyeplabda
Szakszövetség
(székhely: 1115 Budapest, Kelenföldi út 2. VI. épület.; adószám: 19013017-1-42) mint
adatfeldolgozó részére továbbítani tekintettel arra, hogy Adatkezelő a versenyengedély kiállítása,
visszavonása, továbbá a Sportoló nyilvántartása, valamint a versenyengedéllyel kapcsolatos biztosítási
jogviszony létesítése céljából végzett adatkezelési műveleteket a Magyar Gyeplabda Szakszövetség
végzi és mint adatfeldolgozó igénybevétele útján teljesíti. A Magyar Gyeplabda Szakszövetség további
adatfeldolgozó igénybevételére jogosult.

 Az Adatkezelő a Sportoló személyes adatait továbbá csak abban az esetben továbbítja másik személy
számára,

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés) és az adattovábbítás
címzettjeként
bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos megkeresését
eljuttatja;
 

b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás
címzettje az
Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a
személyes adat jogosultja és az Adatkezelő közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
 

6.  Az érintett hozzájárulásával kezelt személyes adatok vonatkozásában a Sportoló hozzájárulási
nyilatkozatát
az egyesülethez csatlakozásakor egyidejűleg írásban köteles megtenni. A Sportoló a
hozzájárulási nyilatkozatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a versenyengedély
kiállítása, visszavonása, valamint a Sportoló nyilvántartása és versenyengedéllyel kapcsolatos biztosítási
jogviszony létesítése céljából a 4. bekezdés B. pontja szerinti személyes adatait megismerje, kezelje, 5.
bekezdésben rögzített személyeknek (kifejezetten a Magyar Gyeplabda Szakszövetség adatfeldolgozó
részére) továbbítsa. A Sportoló hozzájárulásai nyilatkozata kiterjed arra is, hogy a Magyar Olimpiai
Bizottság személyes adatait a versenyengedélyhez szükséges biztosítás megkötése céljából biztosító
részére továbbítsa.

7.  A jelen adatkezelés időtartama: A 4. bekezdés A pontja szerinti adatkezelés esetén: a sportról szóló
2004. évi I. törvény 3. § (8) bekezdésében rögzített időtartam, azaz 4 év. Amennyiben jogszabály ettől
eltérő időtartamot határoz meg, úgy az adatkezelés időtartama e jogszabályban meghatározott
időtartam. A 4. bekezdés B pontja szerinti adatkezelés esetén a
hozzájárulás visszavonásáig, de
legfeljebb a 4. bekezdés A pontja szerinti adatkezelésre meghatározott időtartam, azaz 4 év.

8.  A személyes adat jogosultját megillető jogok:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő
adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt
átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az
Adatkezelőtől. A tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában kell átadnia
az Adatkezelőnek.
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván
végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és
minden releváns kiegészítő információról.

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;
 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen;
 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve,
ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését. 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles,
az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést; vagy
 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes
adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezeléskorlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha
ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes
adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezeléskorlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha
ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságát, amennyiben ennek ténye áll fenn, az Adatkezelő az érintett adathordozhatósághoz való
jogának gyakorlását az e ténnyel alátámasztott személyes adatok kiadásának mellőzésével teljesíti,
melyről indokolt tájékoztatást küld az érintettnek.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít vagy
 

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Az a) és c) pontban szereplő esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett
jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt
a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel
szemben kifogást nyújtson be.

Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőnél előforduló, őt érintő
adatvédelmi incidensről, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár
a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes
egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:

 • Postai levélben: 1202, Budapest Nagysándor J. 1777
 • E-mailben: postmaster@kaptar-se.hu
 • Személyesen: a +36-20-22-66-235 -ös telefonszámon egyeztetett módon.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk
azonosítani a hívó felet.

9. Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja,
hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme
érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes
bírósághoz, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus elérhetőség:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

2022. szeptember

Székhely: 1192 Budapest, Hungária út 19 .

Adószám: 18912621-1-43 

Nyilvántartási szám: 01-02-0016643 

Web: www.kaptar-se.hu

back to top button